1. ประวัติ
  2. เป้าหมาย
  3. วิสัยทัศน์
  4. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
โรงเรียนอนุบาลบางระจันได้เปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2467 เดิมชื่อโรงเรียนวัดม่วงชุม ต่อมาปี พ.ศ. 2542 ได้รับคัดเลือกจาก สปจ. สิงห์บุรี ให้เป็นโรงเรียนสหวิทยาเขต เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลบางระจันปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ภายใต้การบริหารของ นายฉลาด อินทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางระจัน ได้พัฒนาระบบบริหารการศึกษา โดยมุ่งเน้นประเดินสำคัญในการบริหาร การกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม เป้าหมายในการศึกษา มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทยและท้องถิ่น 2. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด อ่านคล่อง เขียนคล่อง สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 4. ผู้เรียนทุกคนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรมและจิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลบางระจันมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทยและท้องถิ่น ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร มีทักษะกระบวนการคิด อ่านคล่อง เขียนคล่อง สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นคนดีและจิตอาสา มีคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
คำขวัญวันเด็ก 2556 คือ “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” สำหรับวันเด็กแห่งชาติของไทยนั้น ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งในปี 2556 วันเด็กแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2556

กิจกรรม นักเรียนอนุบาลบางระจัน

23-08-2556
เข้ารับพระราชทานตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
เข้ารับพระราชทานตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ.ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพมหานคร. โรงเรียน อนุบาลบางระจัน เข้ารับคัดเลือกจาก บ้านวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย เข้ารับพระราชทานตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อย จากพระเทพรัตนราชสุดาฯส...

14-08-2556
กิจกรรมถวายพระพรแม่แห่ชาติ ๒๕๕๖
กิจกรรมถวายพระพรแม่แห่ชาติ ๒๕๕๖

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ.เทศบาลเมืองบางระจัน โรงเรียนอนุบาลบางระจัน เข้ากิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของปวงชนชาวไทยพร้อมกันน้อมถวายสดุดีแม่ของแผ่นดิน ผู้อำนวยการและคณะครู นักเรียนเข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่...

14-08-2556
กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ ๒๕๕๖
กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ ๒๕๕๖

  วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ.หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบางระจัน โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ได้จัดกิจกรรมสำคัญของนักเรียนที่ระลึกถึงพระคุณแม่ ที่มีต่อลูกๆ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางระจัน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนจ...

14-08-2556
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒๕๕๖
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒๕๕๖

  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ.วัดมุ่งชุม อำเภอบางระจัน โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ได้จัดกิจกรรมสำคัญต่อพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษาประจำทุกปี ปีนี้โดยการนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางระจัน นายฉลาด อินทร์เอี่ยม และค...

28-05-2556
กิจกรรมมอบสื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมมอบสื่อการเรียนการสอน

  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลบางระจันได้รับสื่อเครื่องมือ ICT จากผู้ใหญ่ใจดี นำโดยชมรมรักช้างนะนาย และชมรมหิ่งห้อย และชาวคณะซึ่งมาจากที่ต่างๆ ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางระจัน...

21-05-2556
กิจกรรม เข้าค่ายภาษาอังกฤษฤดูร้อน
กิจกรรม เข้าค่ายภาษาอังกฤษฤดูร้อน

วันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ.หอประชุม โรงเรียนอนุบาลบางระจัน            ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมที่เป็น...

18-03-2556
ทัศนศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
ทัศนศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕

โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษา วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลบางระจันได้จัดขึ้นทุกๆปี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนได้จัดทัศนศึกษา ในจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแหล่ง...

18-03-2556
บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๕
บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๕

โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ได้จัดบัณฑิตน้อย วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  และมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งได้เกียรติจาก นายอรรถพันธ์ โมรา ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบางร...

18-03-2556
การแสดงของนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕
การแสดงของนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕

โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ได้จัดกิจกรรม วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลบางระจันได้จัดมาเป็นประจำทุกๆปี ก่อนปิดภาคเรียน ในการแสดงของนักเรียนตั้งแต่การแสดงของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลบางระจ...

18-03-2556
กิจกรรมทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
กิจกรรมทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์

โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ได้จัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และอีกหลายๆโรงเรียนที่เข้าร่วม โดยเดินทางไปท...

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ผลงาน ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๑ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ ชนะเลิศเหรียญทอง การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เด็กหญิงศุภมาศ  ศิริจันทร์